רב אחא דהוצל

תלמוד בבלי:

רב אחא דהוצל הוה נידרא עלה דביתהו, אתא לקמיה דרב אשי, א"ל זיל האידנא ותא למחר, דרב לא מוקי אמורא עליה מיומא טבא לחבריה משום שכרות, אמר ליה והאמר רב הלכה כר' אלעזר, ומר הוא דקא רמי ביה מיא, אמר ליה הא לא קשיא הא ברביעית והא ביותר מכדי רביעית. (כריתות יג ב)