רב אחאי

תלמוד בבלי:

רב אחאי איעסק ליה לבריה בי רב יצחק בר שמואל בר מרתא, עייליה לחופה ולא הוה מסתייעא מילתא, אזל בתריה לעיוני, חזא ספר תורה דמנחא, אמר להו איכו השתא לא אתאי סכנתון לברי... (ברכות כה ב)

רב אחאי מייתו ליה (שכר) לביתיה ושתי, ותרוייהו משום חתנות, רב אחאי עביד הרחקה יתירתא. (ע"ז לא ב)