רב אחא

תלמוד בבלי:

רב אחא מרכיב לה (לכלה) אכתפיה ומרקד, אמרי ליה רבנן אנן מהו למיעבד הכי, אמר להו אי דמיין עלייכו ככשורא (כקורה) לחיי ואי לא לא. (כתובות יז א)

רב אחא לא נסב מעשר. (מעשר שני לא א)