רב אידי בר אבין

תלמוד בבלי:

יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין, ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם... איתער בהו רב אידי בר אבין אמר להו דרדקי היינו טעמא דריש לקיש משום דהוו להו מי פירות... (פסחים לה א)

קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא, רב אידי בר אבין אמר אנא קריבנא טפי, וההוא גברא אמר אנא קריבנא טפי, לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידיה, א"ל ליהדר לי פירי דאכל מההוא יומא עד השתא, אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא... (בבא בתרא לג א)