רב אידית

תלמוד בבלי:

אמר רב נחמן האי מאן דידע לאהדורי למינים כרב אידית ליהדר, ואי לא לא ליהדר. אמר ההוא מינא לרב אידית כתיב ואל משה אמר עלה אל ה', עלה אלי מיבעי ליה, א"ל זהו מטטרון ששמו כשם רבו... (סנהדרין לח ב)