רב אשי

תלמוד בבלי:

...ואמרי לה מר קשישא בריה דרבא אשכחיה לרב אשי דקא מצטער מהבלא, א"ל לא סבר לה מר להא דתניא הרוצה לרבץ את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזוית זו, ידיו בזוית זו... א"ל לאו אדעתאי. (שבת צה א)

רבינא איקלע לבי רב אשי, חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה (דרך על רגלו) ויתיב קא צמית ליה בחלא (בחומץ), אמר ליה לא סבר לה מר להא דאמר רב הילל חלא לא... ומר נמי הא מפנק, אמר ליה גב היד וגב הרגל שאני... הרי הן כמכה של חלל. (שם קט א)

רב אשי איקלע בי רב כהנא איתרע ביה מילתא בגו תלתין יומין, חזייה דיתיב וקא מתאבל עילויה, אמר ליה לא סבר ליה מר להא דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן שמעון בר גמליאל, אמר ליה קים לי בגויה שכלו לו חדשיו. (שם קלו א)

והאמר רב אשי אנא בחד בשבא הואי (נולדתי)... (שם קנו א)

עבדיה דרב אשי בעא לאטבולי, מסריה לרבינא ולרב אחא בריה דרבא אמר להו חזו דמיניכו קבעית ליה, רמו ליה ארויסא בצואריה ארפו ליה וצמצמו ליה, ארפו ליה כי היכי דלא ליהוי חציצה, צמצמו ליה כי היכי דלא לקדים ולימא להו לשם בן חורין אני טובל, בהדי דדלי רישיה ממיא אנחו ליה זולטא דטינא ארישיה (כלי מלא טיט), ואמרו ליה זיל אמטי לבי מרך. (יבמות מו א)

רב אסי איקלע לבי רב אשי בהלוליה דמר בריה, בריך שית... רב אשי איקלע לבי רב כהנא, יומא קמא בריך כולהו מכאן ואילך אי איכא פנים חדשות בריך כולהו ואי לא אפושי שמחה בעלמא הוא, מברך שהשמחה במעונו ואשר ברא. (כתובות ח א)

אמר רב אשי הוה קאימנא קמיה דרב כהנא ואייתו ליה גרגלידי דליפתא בחלא ואי לאו דיהב לי איסתכני. (שם סא א)

כי הוו מיפטרי רבנן מבי אביי, ואמרי לה מבי רב פפא ואמרי לה מבי רב אשי הוו פיישי מאתן רבנן, וקרו נפשייהו יתמי דיתמי. (שם קו א)

אמר רב אחא בריה דרבא אף אני אומר מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד, ולא והא הוה הונא בר נתן, שאני הונא בר נתן דמיכף הוה כייף ליה לרב אשי. (גיטין נט א)

...כשמת רבא נולד רב אשי, ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו, שנאמר וזרח השמש ובא השמש. (קידושין עב ב)

רב אשי הוה קאזיל באורחא חזה שיבשא דגופנא בפרדיסא ותלי בה קיטופי (אשכולות) דעינבי, אמר ליה לשמעיה זיל חזי אי דכותי נינהו אייתי אי דישראל נינהו לא אייתי לי, שמע ההוא כותי דהוה יתיב בפרדיסא אמר ליה דכותי שרי, א"ל כותי שקיל דמי ישראל לא שקיל דמי. (בבא קמא קיג ב)

ראה אמימר בבא מציעא כב א.

אמרו ליה רבנן לרב אשי קא מקיים רבינא כל מה דאמור רבנן, שלח ליה בהדי פניא דמעלי שבתא לישדר לי מר עשרה זוזי דאתרמי לי קטינא דארעא למיזבן, שלח ליה ניתי מר סהדי ונכתב כתבא, שלח ליה אפילו אנא נמי, שלח ליה כל שכן מר דטריד בגירסיה משתלי וגורם קללה לעצמו. (בבא מציעא עה ב)

רב אשי ורבינא סוף הוראה, וסימך עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתם. (שם פו א)

כי הא דרב אשי חזי בה תיוהא (ביקוע) בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייל לפורייה (מטתו) להתם ולא אפקיה עד דמתקין ליה שפיכי (מרזבים). (בבא בתרא ג ב)

רב אשי כי הוה אתי טריפתא לקמיה מכניף ומייתי להו לכולהו טבחי דמתא מחסיא, אמר כי היכי דלימטין שיבה מכשורא (שביב מהקורה לכל אחד). (סנהדרין ז ב)

רב אשי אוקי אשלשה מלכים, אמר למחר נפתח בחברין, אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה, אמר חברך וחבירי דחברך קרית לן, מהיכא בעית למישרא המוציא, אמר ליה לא ידענא, א"ל מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת (מאיזה מקום בפת אתה צריך לבצוע המוציא), וחברך קרית לן, א"ל אגמריה לי ולמחר דרישנא ליה משמך בפירקא, א"ל מהיכא דקדים בישלא, א"ל מאחר דחכמיתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודת כוכבים, א"ל אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא (היית מגביה שפת חלוקך כדי שתהא קל לרוץ) ורהטת אבתראי, למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא. (שם קב ב)

רב אשי איקלע לטמדוריא אייתו לקמיה ההוא נונא דהוה דמי לצלופחא, נקטיה להדי יומא חזא דהוה ביה צימחי ושרייה. רב איקלע לההוא אתרא אייתו לקמיה נונא דהוי דמי לשפרנונא חפייה במשיכלי חיורי (מתוך שהם לבנות נראין בהן קשקשים שהן שחורים), חזא ביה קלפי ושרייה. (ע"ז לט א)

רב אשי איקלע לבי רמי בר אבא חמוה חזייה לבריה דרמי בר אבא דקא שפיד כבדא עילוי בשרא, אמר כמה יהיר האי מרבנן, אימר דאמור רבנן דיעבד, לכתחלה מי אמור. (חולין קיא א)

ראה עוד רב אחא בריה דרבינא בכורות נ א, ורב אחא דהוצל כריתות יג ב.