רב ביבי בר אביי

תלמוד בבלי:

ההיא איתתא דאיחייבא שבועה בי דינא דרב ביבי בר אביי, אמר להו ההוא בעל דין תיתי ותישתבע במתא אפשר דמיכספא ומודיא, אמרה להו כתבו לי זכוותא דכי משתבענא יהבי לי, אמר להו רב ביבי בר אביי כתבו לה, אמר רב פפי משום דאתיתו ממולאי (מבית עלי על שם מקומם ממולא), אמריתו מילי מוליתא... (כתובות פה א)

ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי, כל אימת דהוה אזלא למיגזריה הוה קפיד עילוה, אקניתיה ניהליה כל שני חייו, אזל איהו אקנייה ניהליה לבנו קטן, אמר רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מוליאתה... (בבא בתרא קלז ב)