רב ביבי

תלמוד בבלי:

רבי ביבי הוה ליה ברתא טפלה אבר אבר שקל בה ד' מאה זוזי. (מועד קטן ט ב)

תלמוד ירושלמי:

יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב, שלחו מהתם יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב, מי חיישינן לתרי יצחק או לא, אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן. (יבמות קטו ב)

אושפזיכניה דרב אדא בר אהבה גיורא הוה והוה קא מנצי איהו ורב ביבי, מר אמר אנא עבידנא סררותא דמתא ומר אמר אנא עבידנא סררותא דמתא, אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא שום תשים עליך מלך מקרב אחיך, כל משימות שאתה משים לא יהיה אלא מקרב אחיך, אמר ליה רב אדא בר אהבה ואפילו אמו מישראל, אמר ליה אמו מישראל מקרב אחיך קרינא ביה, הלכך רב ביבי דגברא רבא הוא ליעיין במילי דשמיא, ומר לעיין במילי דמתא. (קדושין עו ב)

רב ביבי איקלע לבי רב יוסף, בתר דכריך ריפתא אמר להו שקולי דרגא מתותי ביבי, והא אמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום ייחוד, שאני רב ביבי דשושבינתיה הואי וגייסא ביה. (שם פא א)

אמר רבי ביבי אמר רבי יהושע בן לוי מעשה בפרדה אחת של בית רבי שמתה ושיערו חכמים את דמה ברביעית. (מנחות קג ב)