רב ברונא

תלמוד בבלי:

אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה דאדם גדול הוא ושמח במצות, זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כולא יומא. (ברכות יא ב)

יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא, א"ל ר"א בר בי רב אמר שמואל הכי, א"ל אין, א"ל אחוי לי אושפיזיה, אחוי ליה, אתא לקמיה דשמואל, אמר ליה אמר מר הכי, אמר ליה אין, והא מר הוא דאמר אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתינו שהמבוי לחצירות כחצר לבתים, אישתיק... (עירובין עד א)

יתיב רב ברונא וקאמר להא שמעתא, א"ל רבי אליעזר, בר בי רב אמר רב הכי, א"ל אין, אחוי לי אושפיזיה... (שם פה ב)

דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא קאי עלייהו רב ייבא סבא... (פסחים קג א)