רב גידל

תלמוד בבלי:

רב גידל הוה רגיל דהוה קא אזיל ויתיב אשערי דטבילה, אמר להו הכי טבילו והכי טבילו, אמרי ליה רבנן לא קא מסתפי מר מיצר הרע, אמר להו דמיין באפאי כי קאקי חיורי. (ברכות כ א)

רב גידל איעקר מפרקיה דרב הונא. (יבמות סד ב)

ראה רבי אבא קידושין נט א.