רב גמדא

תלמוד בבלי:

רב גמדא יהיב ד' זוזי לספונאי לאתויי בהון מידעם, לא אשכחו, התיוה ליה בהון קופא (קוף), על לחרתא חפרו בתריה (נכנס בחור אחר בקרקע) אשכחוה דרביע (שוכב) על מרגלייתא אייתיון כולהון. (נדרים נ ב)