רב דימי אחוה דרב ספרא

תלמוד בבלי:

ההוא דאפקיד מטכסא בי רב דימי אחוה דרב ספרא, שכיב רב דימי ולא פקיד. אתא לקמיה דרבי אבא, אמר להו חדא דידענא ביה ברב דימי דלא אמיד, ועוד הא קא יהיב סימנא. (כתובות פה ב)