רב דימי בר יוסף

תלמוד בבלי:

בריה דרב דימי בר יוסף אתיליד ליה ההוא ינוקא בגו תלתין יומין שכיב, יתיב קמתאביל עילויה, אמר ליה אבוה צוורוניתא (מטעמים) קבעית למיכל, אמר ליה קים לי ביה שכלו לו חדשיו. (שבת קלו א)

ההיא דאתאי לקמיה דשמואל, אמר ליה לרב דימי בר יוסף זיל בדקה, אזל אותבה בדרי דנשי ושקליה לברה וקמהדר ליה עלייהו, כי מטא לגבה הות קא מסוי לאפה, כבשתנהי לעינה מיניה (הורידה עיניה), אמר לה נטף עניך קום דרי בריך... (כתובות ס א)