רב דימי מנהרדעא

תלמוד בבלי:

רב דימי מנהדרעא קפיד אפילו ארושמא דחביתא, (כשמוכרים יין חוקקין פגימות בחבית למספר האיפות וקפיד שלא יניחום בזוגות ויצאו). (פסחים קי ב)

רב דימי מנהרדעא אייתי גרוגרות בספינה, א"ל ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא נקיט ליה שוקא (שלא ימכרו אחרים), א"ל רבא לרב אדא בר אהבה פוק תהי ליה בקנקניה, נפק בעא מיניה פיל שבלע כפיפה מצרית והקיאה דרך בית הרעי מהו, לא הוה בידיה... לא נקטו ליה שוקא, פסיד גרוגרות דידיה, אתא לקמיה דרב יוסף א"ל חזי מר מאי עבדו לי, א"ל מאן דלא שהייא לאוניתא דמלכא דאדום לא נשתייה לאוניתיך... נח נפשיה דרב אדא בר אהבה. (בבא בתרא כב א, וראה עוד רב אדא בר אהבה)