רב הונא בר חייא

תלמוד בבלי:

רב הונא בר חייא איצטריכא ליה שעתא (שהיו צריכים לו לשאול ממנו הלכות), הוה עייל גביה רבה ורב יוסף וארבע מאה זוגא דרבנן, שמע דאתו קטיר להו ארבע מאה תכתקי (כסאות), לסוף שמעו דנעשה גבאי (ממונה המלך לגבות מס מישראל), שלחו ליה זיל לחשיבותיה זיל לקדמותיה, שלח להו הדרי בי, רבי יוסף לא אזל רבה אזל... (בכורות לא א)