רב הונא בר חיננא

תלמוד בבלי:

ההיא אבוורקנא דהוה ליה לריש גלותא בבוסתניה א"ל לרב הונא בר חיננא ליעביד מר תקנתא דלמחר נאכול נהמא התם, אזל עבד קנה קנה פחות פחות משלשה, אזל רבא שלפינהו, אזל רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע נקטינהו מבתריה (שלא יחזור רב הונא ויתקנם)... (עירובין כה ב)

ההוא ארבא דצחנתא דאתי לסיכרא, נפק רב הונא בר חיננא וחזא ביה קלפי ושרייה, א"ל רבא ומי איכא דשרי כי האי גוונא באתרא דשכיחי קלפי, נפק שיפורי דרבא ואסר, נפק שיפורי דרב הונא בר חינגא ושרי... (ע"ז מ א)

אתא עובד כוכבים עייל לחנותא דישראל, אמר להו אית לכו חמרא לזבוני, אמרו ליה לא, הוה יתיב חמרא בדוולא שדי ביה ידייה שיכשך ביה, אמר להו האי לאו חמרא הוא (בתמיה), שקליה היאך בריתחיה שדייה לדנא (זרקה בחמתו), שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים, איפליג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן, נפקי שיפורי דרבא ושרו, ונפקי שיפורי דרב הונא בר חיננא ור"ה בן ר"נ ואסרי... (שם נז ב)