רב הונא בריה דרב איקא

תלמוד בבלי:

רב ספרא נפק מארץ ישראל לחוצה לארץ הוה בהדיה גרבא דחמרא דשביעית, לוו בהדיה רב הונא בריה דרב איקא ורב כהנא, אמר להו איכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו הלכה כר"ש בן אלעזר או לא... א"ל רב הונא בריה דרב איקא הכי א"ר אבהו אין הלכה כרשב"א, אמר רב ספרא נקוט הא כללא דרב הונא בידך, דדיק וגמר שמעתתא מפומיה דרביה כרחבה דפומבדיתא... (פסחים נב ב)