רב המנונא

תלמוד בבלי:

רבי אלכסנדרי בתר צלותיה אמר הכי, יהיה רצון מלפניך ה' אלקינו שתעמידנו בקרן אורה ואל תעמידנו בקרן חשכה, ואל ידוה לבנו ולא יחשכו עינינו. איכא דאמרי הא רב המנונא מצלי לה. (ברכות יז א)

רב המנונא אורי בחרתא דארגז בשני דרב חסדא... אמר ליה לאו אורי אתמר, אמר ליה אתמר אורי ואתמר לא אורי, בשני דרב הונא רביה הוא דלא אורי, ואורי בשני דרב חסדא דתלמיד חבר דיליה הוה. (עירובין סג א)

כי נח נפשיה דרבה בר הונא ורב המנונא אסקינהו להתם... (מועד קטן כה א, וראה המשך רבה בר הונא)

סבי דגזוניא לא אתו לפירקיה דרב חסדא, אמר ליה לרב המנונא זיל צנעינהו (אמור להם לשבת בבית, נידוי), אזל אמר להו מאי טעמא לא אתו רבנן לפירקא, אמרו ליה אמאי ניתי, דבעינן מיניה מילתא ולא פשט לן, אמר להו מי בעיתו מינאי מידי ולא פשיטנא לכו, בעו מיניה עבד שסרסו רבו בבצים מהו, כמום שבגלוי דמי או לא, לא הוה בידיה, אמרו לו מה שמך, אמר להו המנונא, אמרו ליה לאו המנונא אלא קרנונא (יושב קרנות ולא בעל תורה). אתא לקמיה דרב חסדא, א"ל מתניתא בעו ממך... (קדושין כה א)

ראה עוד רב הונא קידושין כט ב.

רב המנונא אירכסו ליה תורי, פגע ביה רבה, רמא ליה מתניתין אהדדי... (סנהדרין סא א)