רב זביד

תלמוד בבלי:

כלתיה דרב זביד אימרדה, הוה תפיסה חד שירא, יתיב אמימר ומר זוטרא ורב אשי ויתיב רב גמדא גבייהו, יתבי וקאמרי מרדה הפסידה בלאותיה קיימין, אמר להו רב גמדא משום דרב זביד גברא רבה מחניפיתו ליה... (כתובות סג ב)