רב חייא בר אדא

תלמוד בבלי:

רב חייא בר אדא מקרי דרדקי דר"ל הוה, איפגר (היה חסר) תלתא יומי ולא אתא, כי אתא א"ל אמאי איפגרת, א"ל דלית אחת הניח לי אבא ובצרתי ממנה יום ראשון ג' מאות אשכולות אשכול לגרב, יום שני בצרתי ג' מאות אשכולות, שתי אשכולות לגרב, יום שלישי בצרתי ממנה ג' מאות אשכולות, שלש אשכולות לגרב, והפקרתי יותר מחציה, א"ל אי לאו דאיפגרת הוה עבדא טפי (היתה עושה עוד יותר). (כתובות קיא ב)