רב חמא בר טוביה

תלמוד בבלי:

אימרתא בת טלי בת כהן שזינתה הואי, אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה, אמר רב יוסף טעה בתרתי... (סנהדרין נב ב)