רב חמא בריה דרבה בר אבהו

תלמוד בבלי:

אבימי בריה דרבי אבהו הוו מסקי ביה זוזי בי חוזאי, שדרינהו ביד חמא בריה דרבה בר אבהו, אזל פרעינהו אמר להו הבו לי שטרא, אמרו ליה סיטראי נינהו... (כתובות פה א)