רב חנא

תלמוד בבלי:

אמר רב נחמן אשכחתיה לרב אדא בר אהבה ולר' חנא חתניה דיתבי וקמקוו אקוותא בשוקא דפומבדיתא ואמרי... (יבמות קי ב)