רב חנינא בר שילא

תלמוד בבלי:

אמר רב כל דאתי עלאי במחתרתא קטילנא ליה לבר מרב חנינא בר שילא, מאי טעמא, אילימא משום דצדיק הוא, הא קאתי במחתרתא, אלא משום דקים לי בגוויה דמחרם עלי כרחם אב על הבן. (סנהדרין עב ב)