רב חנן בר רבא

תלמוד בבלי:

רבי יהודה ורב ירמיה בר אבא ורב חנן בר רבא איקלעו לבי אבין דמן נשיקיא, לרב יהודה ורב ירמיה בר אבא אייתו להו פורייתא (מטות לישב עליהן), לרב חנא בר רבא לא אייתו ליה, אשכחיה מתני ליה לבריה ועל צואה של קטן מפני קטן, א"ל אבין שטיא מתני שטותא לבניה... (שבת קכא א)