רב חנן

תלמוד בבלי:

רב חנן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא, חזיוהו לההוא גברא דקא זרע זרעים בהדי הדדי, א"ל ניתי מר נשמתיה, א"ל לא חווריתו (אין הלכות כלאים מחוורים לכם), ותו חזיוהו לההוא גברא דקא זרע חטי ושערי בי גיפני, א"ל ניתי מר נשמתיה, א"ל לא צהריתו, (אין הלכות כלאים צוהרות ומאירות לכם, לא קיימא לן כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד (בתמיה). (קידושין לט א)