רב חננאל

תלמוד בבלי:

דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, קאי עלייהו רב ייבא סבא א"ל הב לן ונבריך, לסוף אמרו ליה הב לן ונישתי, אמר להו הכי אמר רב כיון דאמריתו הב לן ונבריך איתסרא לכו למישתי... (פסחים קג א)

רב חסדא אשכח לרב חננאל דהוה כתב ספרים שלא מן הכתב, אמר ליה ראויה כל התורה כולה ליכתב על פיך, אלא כך אמרו חכמים אסור לכתוב אות אחת שלא מן הכתב. מדקאמר כל התורה כולה ראויה שתיכתב על פיך מכלל דמיושרין הן אצלו... (מגילה יח ב)