רב חנניא בר שלמיא

תלמוד בבלי:

רב חנניא בר שלמיא ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא וקאי עלייהו רב המנונא סבא... (פסחים קה א, וראה עוד רב המנונא סבא)