רב טובי בר מתנא

תלמוד בבלי:

ההוא אמגושא דהוה חטיט שכבי, כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה, אתא אביי א"ל במטותא מינך שבקיה, לשנה אחריתי הדר אתא, תפשיה בדיקניה, אתא אביי, לא שבקיה עד דאייתי מספרא וגזיא לדיקניה. (בבא בתרא נח א)

אחתיה דרב טובי בר רב מתנא כתבתינהו לנכסה לרב טובי בר רב מתנה בצפרא, לפניא אתא רב אחדבוי בר רב מתנה, בכה לה, אמר לה השתא אמרי, מר צורבא מרבנן ומר לאו צורבא מרבנן, כתבתינהו ניהליה, אתא לקמיה דרב נחמן, אמר ליה הכי אמר שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו. (שם קנא א)