רב יהודה בר אישתתא

תלמוד בבלי:

רב יהודה בר אישתתא אייתי ליה כלכלה דפירי לרב נתן בר אושעיא, כי הוה אזיל שבקיה עד דנחית דרגא (דהוה ליה החזיק בדרך), אמר ליה בית הכא (לין פה), למחר קדים ואזיל... (עירובין נב א)