רב יוסף בר חמא

תלמוד בבלי:

רב ששת הוה ליה אשרתא דסרבלי במחוזא, א"ל לרב יוסף בר חמא בהדי דאתית אייתינהו ניהלי, אזל, יהבינהו ליה, אמרי ליה ניקני מינך, אמר להו אין, לסוף אישתמיט להו, כי אתא לגביה אמר ליה שפיר עבדת דלא שוית נפשך עבד לוה לאיש מלוה... (גיטין יד א)

כי הא דרבי אבא הוי מסיק זוזי בדרב יוסף בר חמא, א"ל לרב ספרא בהדי דאתית אייתינהו ניהלי, כי אזל להתם אמר ליה רבה בריה מי כתב לך התקבלתי, א"ל לא, אי הכי זיל ברישא ויכתוב לך התקבלתי, לסוף אמר ליה אי כתב לך נמי התקבלתי לאו כלום הוא, דלמא אדאתית שכיב רבי אבא ונפלו זוזי קמי יתמי, והתקבלתי דרבי אבא לאו כלום הוא, א"ל ואלא מאי תקנתא זיל נקנינהו לך אגב ארעא ותא את כתוב לן התקבלתי... (בבא קמא קד ב)

רב יוסף בר חמא תקיף עבדי דאינשי דמסיק בהו זוזי ועביד בהו עבידתא (החזיק בעבדי אנשים שחייבים לו ועבד בהם), א"ל רבא בריה מאי טעמא עביד מר הכי, א"ל אנא כרב נחמן סבירא לי, דאמר רב נחמן עבדא דניהום כריסיה לא שוי, א"ל אימור דאמר רב נחמן כגון דארי עבדיה דמרקיד בי כובי (ליצן היה ומרקד בחנויות לשתות יין), עבדי אחריני מי אמר, א"ל אנא כי הא דרב דניאל בר רב קטינא אמר רב סבירא לי, דאמר התוקף עבדו של חברו ועשה בו מלאכה פטור... אמר ליה הני מילי היכא דלא מסיק ביה זוזי, מר כיון דמסיק בהו זוזי מיחזי כרבית... (בבא מציעא סד ב)