רב יוסף בריה דר יהושע

תלמוד בבלי:

כי הא דיוסף בריה דר' יהושע בן לוי חלש, ואיתנגיד, כי הדר א"ל אבוה מאי חזית, א"ל עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה, א"ל עולם ברור ראית, ואנן היכי חזיתינן, א"ל כי היכי דאיתו אנן הכא הכי איתינן התם, (בב"ב י' ב' דחשבינן הכא חשבינן התם), ושמעתי שהיו אומרים אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו, ושמעתי שהיו אומרים הרוגי מלכות אין אדם (שם כל בריה) יכול לעמוד במחיצתן... (פסחים נ א)