רב יחזקאל

תלמוד בבלי:

תא שמע דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא קום מקמי אביך, שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה (ואע"ג דרב יהודה רביה דרב יחזקאל אבוה הוה). (קידושין לג ב)