רב ייבא סבא

תלמוד בבלי:

ראה רב חננאל פסחים קג ב.