רב יצחק בר ביסנא

תלמוד בבלי:

רב יצחק בר ביסנא אירכסו ליה מפתחי דבי מדרשא ברשות הרבים בשבתא, אתא לקמיה דרבי פדת, אמר ליה זיל דבר טלי וטליא (קח ילד וילדה) וליטיילו התם, דאי משכחי להו מייתי להו... (יבמות קיג ב)