רב יצחק ברבי

תלמוד בבלי:

יתיב ר' אבין ורב יצחק ברבי קמיה דר' ירמיה וקא מנמנם ר' ירמיה, יתבי וקאמרי... (נדרים כט ב)