רב מרדכי

תלמוד בבלי:

רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי, ואמרי לה עד בי דורא. (סוטה מו ב)

...אפכוה ושדרוה לקמיה דרב מרדכי, א"ל זילו אמרו לבר מר לאו הכי הוה עובדא כי הוה קאי מר חד כרעיה אארעא וחד כרעיה אדרגא ואמרנא ליה מתנתו מאי, ואמר לן מתנתו מתנה... (גיטין נט א)