רב מרי בר רחל

תלמוד בבלי:

ללישנא בתרא קשיא הא דרב אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסיה דבבל, דילמא תרי מרי בר רחל הוו. (שבת קנד א)

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל, ואף על גב דאמר מר שום תשים עליך מלך, כל משימות שאתה משים אל יהו אלא מקרב אחיך, האי כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה. (יבמות מה ב)

רב מרי בר רחל משכן ליה ההוא נכרי ביתא, הדר זבנה לרבא, נטר תריסר ירחי שתא, שקל אגר ביתא אמטי ליה לרבא, אמר ליה האי דלא אמטאי למר אגר ביתא עד האידנא, דסתם משכנתא שתא, אי בעי נכרי לסלקי לא הוה מצי מסלק לי, השתא לשקול מר אגר ביתא, א"ל אי הוה ידענא דהוה ממושכן ליה למר לא הוה זביננא ליה, השתא בדיניהם עבדינן לך, כל אימת דלא מסלקי בזוזי לא שקיל אגר ביתא, אנא נמי לא שקילנא מינך אגר ביתא עד דמסלקנא לך בזוזי. (בבא מציעא עג ב)

רב מרי בר רחל הויא ליה ההיא חיותא הוה מקנה לאודנייהו לעובד כוכבים, ואסר להו (לבכורות) בגיזה ועבודה ויהיב להו לכהנים, אמאי מקנה להו לאודנייהו לעובד כוכבים, דלמא אתי בהו לידי תקלה, אי הכי מאי טעמא כלו חיותא דרב מרי, משום דמפקע להו מקדושתייהו... ואיבעית אימא רב מרי בר רחל ידע לאקנויי קנין גמור, וחזי ליה איניש אחרינא ואזיל ועביד, וסבר רב מרי מילתא הוא דעבד, ואתי בה לידי תקלה. (בכורות ג ב