רב מרי

תלמוד בבלי:

הנהו תרי חסידי, ואמרי לה רב מרי ורב פנחס בני רב חסדא מר קדים ספי (לשמש), ומר מאחר ספי, דקדים ספי אליהו משתעי בהדיה, דמאחר ספי לא משתעי אליהו בהדיה. (כתובות סא א)