רב מתנה

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אשה לא תלוש אלא במים שלנו, דרשה רב מתנה בפפוניא, למחר אייתו כולי עלמא חצבייהו ואתו לגביה ואמרו ליה הב לן מיא, אמר להו אנא במיא דביתו (שלנו בלילה) אמרי. (פסחים מב א)

...אמר ליה הא איכא רב מתנה דקאי כוותי, רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני, ההוא יומא אתא, אמר ליה דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וחדא כרעא במברא, א"ל הכי אמר שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי מלכא קאתינא עבדא הוא... (קידושין ע ב)