רב נחמן בר יעקב

תלמוד בבלי:

רבא ורב נחמן בר יצחק הוו יתבי, הוה חליף ואזיל רב נחמן בר יעקב דיתיב בגוהרקא דדהבא ופריס עליה סרבלא דכרתי, רבא אזל לגביה, רב נחמן בר יצחק לא אזל לגביה, אמר דלמא מאינשי דבי ריש גלותא נינהו, רבא צריך להו אנא לא צריכנא להו, כדחזא דרב נחמן בר יעקב הוה אזיל לגביה, גלי לדרעיה אמר שדיא נשיב (רוח מזרחית, השידה מנשבת)... (גיטין לא ב)