רב נחמן בר יצחק

תלמוד בבלי:

רב נחמן בר יצחק מכתף ועייל מכתף ונפיק (בערב שבת יוצא ונכנס להביא תמיד משאות כלי תשמיש ומגדים כאדם שמקבל את רבו בביתו), אמר אילו מקלעין לי ר' אמי ור' אסי מי לא מכתיפנא קמייהו. (שבת קיט א)

מיסתמיך ואזיל רב אחא בר יוסף אכתפיה דרב נחמן בר יצחק בר אחתיה, א"ל כי מטינן לבי רב ספרא עיילינא, כי מטו עייליה, בעא מיניה מהו לכסכוסי כיתניתא בשבתא... (שם קמ א)

דאימיה דר"נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה, לא שבקתיה גלויי רישיה, אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא, ובעי רחמי, לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה, יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא, נפל גלימא מעילויה רישיה, דלי עיניה חזא לדיקלא, אלמיה יצריה סליק פסיקה לקיבורא בשיניה. (שם קנו ב)

אמר רב נחמן בר יצחק הלכתא בעיא צילותא כיומא דאסתנא, (צריכה דעת צלולה כיום שמנשבת רוח צפונית, יום אורה הוא ונוח לכל). (עירובין סה א)

ראה עוד רב נחמן בר יעקב גיטין לא ב.

...רב נחמן בר יצחק אמר אנא ענישתיה, דרב נחמן בר יצחק ריש כלה הוה, כל יומא מיקמי דניעול לכלה מרהיט בתריה רב אדא בא אבא לשמעתיה והדר עייל לכלה, ההוא יומא נקטיה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע לרב אדא בא אהבא משום דלא הוו בסיומא, אמרו ליה אימא לן הני שמעתתא דמעשר בהמה היכי אמרינהו... אדהכי נגה (נתאחר) ליה לרב נחמן בר יצחק, אמרו ליה רבנן לרב נחמן בר יצחק קום דנגה לן למה יתיב מר, אמר להו יתיבנא וקא מנטרא לערסיה דרב אדא בר אבא, אדהכי נפק קלא דנח נפשיה דרב אדא בר אבא, ומסתברא דרב נחמן בר יצחק ענשיה. (בבא בתרא כב א, וראה עוד רב אדא בר אהבא לכאן)