רב נחמן

תלמוד בבלי:

אמר ליה רב נחמן לדרו עבדיה אטמין לי צונן ואייתי לי מיא דאחים קפילא ארמאה, שמע רבי אמי ואיקפד... (שבת נא א)

ורב נחמן שתי עד דקפי (צף) טחליה. (שם קכט א)

...אזל רב נחמן ועבד עובדא בי ריש גלותא כשמעתיה, א"ל רב ששת לשמעיה רב גדא זיל שלוף שדינהו (זרוק אותם), אזל שלף שדינהו, אשכחוהו דבי ריש גלותא חבשוהו, אזל רב ששת קם אבבא, א"ל גדא פוק תא (צא ובא), נפק ואתא... (עירובין יא ב)

הדר אוקים רב נחמן אמורא עליה ודרש, דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי... (שם טז ב)

ההוא בר טביא (צבי) דאתא לבי ריש גלותא דאתציד ביום טוב ראשון של גליות ואשתחיט ביום טוב שני, ר' נחמן ורב חסדא אכלו, רב ששת לא אכל, אמר ר"נ מאי אעביד ליה לרב ששת דלא אכיל בישרא דטביא... (שם לט ב)

דאמר רבא כי הוינן בי רב נחמן כי הוו נפקי שבע יומי דפסחא אמר לן פוקו וזבינו חמירא דבני חילא. (פסחים ל א)

ההוא דהוה תני הלכתא סיפרא וסיפרי ותוספתא ושכיב, אתו ואמרו ליה לרב נחמן ליספדיה מר, אמר היכי נספדיה הי צנא דמלי סיפרי דחסר, תא חזי מה בין תקיפי דארעא דישראל לחסידי דבבל. (מגילה כח ב)

...ורב נחמן כי איקלע לשכנציב מכריז ואמר מאן הויא ליומא, (מי חפצה לינשא לימים שאתעכב כאן), שאני רבנן דפקיע שמייהו. (יבמות לז ב)

אלא הא דאמר להו רבה בר אבוה לרבנן עיינו ביה ברב נחמן אי בשרו מעלה הבל איתיב ליה ברת (אתן לו בתי), כמאן, כרב הונא, לא רב נחמן סיכי דיקנא הויא ליה (יתדות הזקן כלומר בכמה מקומות היה לו שער בזקנו). (שם פ ב)

אמר רב נחמן אשכחתיה לרב אדא בר אהבה ולרב חנא חתניה דיתבי וקמקוו אקוותא (מקהילים קהילות) בשוקא דפומבדיתא ואמרי הא דתנן קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פוטרת צרתה הני מילי דנפלה ליה מאחיו פקח... (שם קי ב)

ההוא דהוה קאמר ואזיל מאן איכא בי חסא טבע חסא, אמר רב נחמן האלקים אכלו כוורי לחסא, מדיבוריה דרב נחמן אזלא דביתהו דחסא ואינסבא ולא אמרו לה ולא מידי. (שם קכא ב)

ההיא בת מחוזא דהות נסיבא לנהרדעא, אתו לקמיה דרב נחמן שמעה לקלה דבת מחוזא היא, אמר להו בבל וכל פרודהא נהוג כרב, אמרו ליה והא לנהרדעא נסיבא, אמר להו אי הכי נהרדעא וכל פרוודהא נהוג כשמואל... (כתובות נד א)

...אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה רב נחמן לשטרא, אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר נחמן חקלאה היכי מקרע שטרי דאינשי, א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה, א"ל הכי והכי הוה, א"ל שטר מברחת קא אמרת, הכי א"ר חנילאי בר אידי אמר שמואל מורה הוראה אני אם יבא שטר מברחת לידי אקרענו. (שם עט א)

קריבתיה דרב נחמן זבינתה לכתובתה בטובת הנאה, איגרשה ושכיבה, אתו קא תבעי לה לברתה, אמר להו רב נחמן ליכא דליסבה לה עצה תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמא לגבי אבוה, ותירתה מיניה, שמעה אזלה אחילתה, אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין, מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר, מעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם, ולבסוף סבר אדם חשוב שאני. (שם פה ב)

...שדריה לקמיה דרב נחמן, שלח ליה נידייניה מר להאי גברא דאנא ענן פסילנא ליה לדינא, אמר מדשלח לי הכי שמע מינה קריביה הוא, הוה קאים דינא דיתמי קמיה, אמר האי עשה והאי עשה דכבוד תורה עדיף, סלקיה לדינא דיתמי ואחתיה לדיניה כיון דחזא בעל דיניה יקרא דקא עביד ליה איסתתם טענתיה... (שם קה ב)

משתבח ליה רבא לרב נחמן ברב סחורה דאדם גדול הוא, אמר לו כשיבא לידך הביאהו לידי, הוה ליה נדרא למישרא, אתא לקמיה דרב נחמן, אמר ליה נדרת אדעתא דהכי, א"ל אין, אדעתא דהכי אין, כמה זימנין איקפד רב נחמן א"ל זיל לקילעך, נפק רב סחורה ופתח פיתחא לנפשיה, רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם, והשתא דאיקפד ר"נ אדעתא דהכי לא נדרי, ושרא לנפשיה. (נדרים כב ב)

ורב נחמן קרו קמיה ספרי דייני וחתים, ודווקא רב נחמן וספרי דייני דאית להו אימתא, אבל רב נחמן וספרי אחריני, ספרי דייני ואיניש אחרינא לא. (גיטין יט ב)

בנתיה דרב נחמן בחשי קדרא בידייהו, קשיא ליה לרב עיליש כתיב אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה מצאתי, הא איכא בנתיה דרב נחמן. גרמא להו מילתא ואשתביין ואישתבאי איהו נמי בהדייהו, יומא חד הוה יתיב גביה ההוא גברא דהוה ידע בלישנא דציפורי אתא עורבא וקא קרי ליה, אמר ליה מאי קאמר, אמר ליה עיליש ברח עיליש ברח, אמר עורבא שיקרא הוא ולא סמיכנא עליה, אדהכי אתא יונה וקא קריא, אמר ליה מאי קאמרת, א"ל עיליש ברח עיליש ברח, אמר כנסת ישראל כיונה מתילא (משולה), שמע מינה מתרחיש לי ניסא, אמר איזיל אחזי בנתיה דרב נחמן אי קיימן בהימנותייהו אהדרינהו, אמר נשי כל מילי דאית להו סחון להדדי בבית הכסא, שמעינהו דקאמרן עדי גוברין (אלו השבאים בעלינו) ונהדרדעי גוברין לימא להו לשבוייהו דלירחקינהו מהכא דלא ליתו אנשים ולישמעי וליפרקינן... (שם מה א)

רב נחמן משדר גוזאי, (סריסים שהיו תמיד לפניו, וכשהיו זקנים עוברים לפניו היה שולח הנך סריסים להחזיק בידם), אמר אי לאו תורה כמה נחמן בר אבא איכא בשוקא. (קידושין לג א)

ראה עוד רב יהודה בר יחזקאל קידושין ע א וב, ורב אחא בר יעקב בבא קמא מ א.

...אמר ליה לא אמינא לך כי יתיבנא בדינא לא תימא לי מידי, דאמר הונא חברין עלאי, אנא ושבור מלכא אחי בדינא, האי אינש גזלנא עתיקא הוא ובעינא דאיקנסיה. (בבא קמא צו ב)

אמר רב נחמן אבא מן ספרי דייני דמר שמואל הוה, והוינא כבר שיתא כבר שבע, ודכרנו דהוו מכרזי ואמרי הני שטרי אקנייתא דמשתכחי בשוקא נהדרינהו למרייהו. (בבא מציעא טז ב)

עבד רב נחמן עובדא גבי ריש גלותא כשמעתיה, קרעיה רב יהודה לשטריה, אמר ליה ריש גלותא רב יהודה קרע לשטרך, אמר ליה דרדקא קרעיה, גברא רבא קרעיה, חזא ביה טעמא וקרעיה, איכא דאמרי אמר ליה דרדקא קרעיה, דכולי עלמא לגבי דידי בדינא דרדקי נינהו. (שם סו א)

רב עולא בריה דרב עילאי הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן, שלח ליה רבי יוסף עולא חברנו עמית בתורה ובמצות, אמר למאי שלח לי לחנופי ליה, הדר אמר למישרא בתיגריה (לפסוק לו תחלה), אי נמי לשודא דדייני (יש דין שתלוי במה שלב הדינים נוטה לזכות ולחייב)...

דביתהו דרב הונא הוה לה דינא קמיה דרב נחמן, אמר היכי נעביד, אי איקום מקמה מסתתמן טענתיה דבעל דינא, לא איקום מקמה אשת חבר הרי היא כחבר, א"ל לשמעיה צא ואפרח עלי בר אוזא ושדי עלואי (זרוק עלי) ואיקום. (שבועות ל א)