רב נתן בר אסיא

תלמוד בבלי:

רב נתן בר אסיא אזל מבי רב לפומבדיתא ביום טוב שני של עצרת, שמתיה רב יוסף, א"ל אביי ולנגדיה (ילקהו) מר נגידי, א"ל עדיפא עבדי ליה, דבמערבא מימנו אנגידא דבר בי רב ולא מימנו אשמתא... (פסחים נב א)