רב סחורה

תלמוד בבלי:

ראה רב נחמן נדרים כב ב.

...אמר רבא כגון רב סחורה דאסברן זוהמא ליסטרון (ולא הייתי יודע מה כלי הוא ולמדני שהוא כף גדולה). (בבא מציעא לג א)