רב סמא

תלמוד בבלי:

רבינא ורב סמא הוו יתבי קמיה דרב אשי, חזייה רב סמא לקרניה דגלימיה דרבינא דסתר ובצר (נסתר ורחב הנקב וירד הגדיל לפחות) ממלא קשר גודל, אמר ליה לא סבר לה מר להא דר' יעקב, אמר לי בשעה עשייה איתמר, איכסיף, אמר ליה רב אשי לא תתקיף לך, חד מינייהו כתרי מינן (ורבינא מא"י היה). (מנחות מב א)