רב סעורם

תלמוד בבלי:

רב סעורם אחוה דרבא הוה תקיף אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא (עגלה למרכבת אדם) דרבא, אמר ליה רבא שפיר קא עבדת, דתנינא ראית שאינו נוהג כשורה מנין שאתה רשאי להשתעבד בו, תלמוד לומר לעולם בהם תעבודו ובאחיכם, יכול אפילו נוהג כשורה, תלמוד לומר ובאחיכם בני ישראל איש באחיו וגו'. (בבא מציעא עג ב)