רב עוירא

תלמוד בבלי:

ראה רבי חלבו כתובות קיב א, ואביי חולין נא א.