רב עולא בר אבא

תלמוד בבלי:

שלחו מתם איזהו בן העולם הבא, ענוותן ושפל ברך, שייף עייל שייף ונפיק, וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה, ויהבו רבנן עיניהון ברב עולא בר אבא. (סנהדרין פח ב)