רב עולא בריה דרב עילאי

תלמוד בבלי:

ראה רב נחמן שבועות ל א.